Ziekte & Verlof

Ziekmelden
Wanneer uw kind om de één of andere reden verhinderd is op school te komen, wilt u dit dan tussen 8.00 – 8.40 uur telefonisch melden? Aan de telefoondienst (leerlingen uit groep 8) kunt u de ziekmelding doorgeven.

Het is lastig voor ons om pas na de aanvang van de lessen op de hoogte gesteld te worden van de afwezigheid van uw kind. De groepsleerkracht moet dan actie ondernemen, terwijl hij/zij op dat moment begonnen is met de les. Wilt u hier alstublieft rekening mee houden?

Verlof
Wilt u schoolverzuim wegens een bezoek aan de dokter of tandarts van te voren doorgeven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren). Bij de kleuters is hiervoor een agenda op de gang. Voor kinderen vanaf groep 3 kunt u een briefje meegeven voor de leerkracht.

Behalve bij ziekte is het niet toegestaan te verzuimen. Extra verlof voor vakanties is dus niet geoorloofd. Kinderen hebben 13 weken vakantie. U heeft dan voldoende tijd om gezamenlijk vakantie te vieren. Er is slechts één uitzondering, namelijk als één van beide ouders geen van de schoolvakanties weg kan. Er moet dan wel een werkgeversverklaring worden overlegd. De directie is verplicht deze regels te volgen en bij overtreding dit door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Daarnaast mag een kind, bij gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld een verhuizing, een huwelijk van een familielid of een jubileum een verlofdag aanvragen.

Formulieren ‘Verzoek om vrijstelling schoolbezoek’ kunt u verkrijgen bij de directeur. Extra vakantieverlof in de eerste twee schoolweken na de schoolvakantie is nooit toegestaan.
Ongeoorloofd verzuim moet worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Lees meer over verzuim in de schoolgids.

Reacties gesloten.